OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PREMIER VIN

Prevádzkovatelom elektronického internetového obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webstránky www.premier-vin.com (dalej aj len „Webstránka“ alebo aj len „Obchod“) je obchodná spolocnost Agro Bistava s. r. o., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, ICO: 44 087 951, DIC: 2022599887, IC DPH: SK2022599887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c.: 51539/B (dalej len „Predávajúci“).

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho týkajúce sa predaja tovaru prostredníctvom Obchodu (dalej len „VOP“) sa vztahujú na zmluvné vztahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (dalej aj len „Zmluva“) a v súvislosti s predajom tovaru, ktorým sa rozumie víno balené vo flašiach zo strany Predávajúceho realizovaným na základe Zmluvy. Tieto VOP predstavujú súcast každej Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Postavenie kupujúceho v každej Zmluve a v týchto VOP môže mat príslušná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá relevantným spôsobom prejaví záujem o tovar predávaný zo strany Predávajúceho (dalej pre takú osobu len „Kupujúci“). Pokial Kupujúci je fyzickou osobou, musí taká osoba najneskôr v den odoslania objednávky dosiahnut vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený kedykolvek preverovat skutocnost, ci fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o tovar predávaný zo strany Predávajúceho splna podmienku uvedenú v predošlej vete. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov nesmú odosielat objednávky akýmkolvek spôsobom a v prípade, ak by tento zákaz porušili, Predávajúci je povinný odmietnut predat im objednaný tovar. Obsah Webstránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, pricom Predávajúci je oprávnený pri každej návšteve tejto Webstránky požiadat príslušného užívatela o poskytnutie potvrdenia o dosiahnutom veku.

1.3 Tieto VOP tvoria neoddelitelnú súcast každej Zmluvy a sú stále prístupné a zverejnené na Webstránke. Vyplnením online objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP, Kupujúci pristupuje k týmto VOP, t.j. potvrdzuje ich záväznost pre Kupujúceho a Predávajúceho.

1.4 Podmienkou vzniku právneho vztahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretie Zmluvy. Každá Zmluva sa podla dohody Strán spravuje slovenským právnym poriadkom, a to predovšetkým ustanoveniami § 409 a nasledujúcimi slovenského Obchodného zákonníka (slovenský zákon císlo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). V prípade, ak je Kupujúci spotrebitelom, Zmluva sa prednostne spravuje ustanoveniami slovenského Obcianskeho zákonníka (slovenský zákon císlo 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov), ustanoveniami zákona císlo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona císlo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitela v znení neskorších predpisov a až následne uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.5 Objednávkou sa rozumie Kupujúcim vyplnený a odoslaný online objednávkový formulár oznacený ako „Objednávka“ spracovaný systémom Obchodu. V prípade, ak Kupujúci nevyužije možnost objednania tovaru prostredníctvom online objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za Objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom alebo inak preukázatelne zrealizovaná objednávka tovaru. Objednávka realizovaná podla ktorejkolvek z viet tohto odseku sa dalej v texte oznacuje aj len „Objednávka“.

1.6 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi, t.j. o Kupujúcom a o objednanom produkte. Na základe Objednávky je Kupujúcemu alebo automaticky vygenerované a zaslané potvrdenie o prijatí (akceptovaní) Objednávky so sumarizáciou objednaných produktov a s informáciou o výške kúpnej ceny (v prípade využitia online objednávkového formulára) alebo prostredníctvom e-mailu zaslané potvrdenie o prijatí (akceptovaní) Objednávky so sumarizáciou objednaných produktov a s informáciou o výške kúpnej ceny priamo zo strany Predávajúceho (v prípade Objednávky realizovanej telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu).

1.7 Produktom, resp. tovarom sa rozumie víno. Hlavnými vlastnostami produktu sú obchodná znacka výrobcu daného vína a rocník daného vína.

1.8 Aby sa predišlo znehodnoteniu vína, Kupujúci je povinný dodržiavat zásady správneho skladovania vína. Flaškové vína je potrebné skladovat v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch urcených na ich skladovanie. Tie umožnujú víno uložit vodorovne, co zarucuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do flaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostat vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akost vína. To sa samozrejme netýka flašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ci plechovými závitovými uzávermi, ktoré môžu zostat stát. Teplota v miestnosti by nemala kolísat a mala by byt stála. Víno je potrebné skladovat pri teplotách 10-15°C.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie Zmluvy

2.1 Každá Zmluva sa uzatvára na základe Objednávky Kupujúceho (uskutocnenej niektorým zo spôsobov uvedených v bode 1.5 týchto VOP), a prijatia (akceptácie) Objednávky zo strany Predávajúceho vykonanej preukázatelným spôsobom (t.j. spôsobom uvedeným v bode 1.6 týchto VOP). Prijatím (akceptáciou) objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje príslušná Zmluva za uzavretú. Za správnost údajov uvedených v Objednávke alebo poskytnutých Predávajúcemu v procese uzatvárania Zmluvy zodpovedá výlucne Kupujúci.

2.2 Predmetom každej Zmluvy je predovšetkým

2.2.1 záväzok Predávajúceho za kúpnu cenu dodat (poskytnút) Kupujúcemu príslušný objednaný produkt bližšie špecifikovaný v Zmluve (dalej aj len „Produkt“) a previest na Kupujúceho vlastnícke právo k Produktu,

2.2.2 záväzok Kupujúceho zaplatit Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný Produkt vo výške stanovenej v Zmluve (dalej aj len „Kúpna cena“),

a

2.2.3 záväzok Kupujúceho v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste prevziat od Predávajúceho objednaný Produkt.

2.3 Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú a zaniká splnením všetkých záväzkov zo strany Predávajúceho a Kupujúceho.

2.4 Predávajúci nezodpovedá za nedodržanie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy spôsobené vyššou mocou alebo inými okolnostami, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvnit, alebo v dôsledku okolností, ku ktorým dôjde nezávisle od vôle Predávajúceho.

2.5 Kupujúci môže bez vzniku nároku Predávajúceho na sankcie stornovat výlucne takú svoju Objednávku, ktorú uskutocnil prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to najneskôr do 24 hodín odo dna uskutocnenia takej Objednávky, najneskôr však pred tým, ako Predávajúci potvrdí prijatie (akceptáciu) Objednávky spôsobom uvedeným v bode 1.6 týchto VOP a zároven je Kupujúci povinný o uvedenej skutocnosti telefonicky a písomne upovedomit Predávajúceho. V prípade akceptácie Objednávky zo strany Predávajúceho, stornovanie Objednávky už nie je možné.

2.6 Ak dôjde k stornovaniu Objednávky po potvrdení prijatia Objednávky zo strany Predávajúceho, prípadne ak Kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnost v zmysle bodu 2.5 týchto VOP, Predávajúci nie je povinný storno Objednávky akceptovat a má sa za to, že Zmluva bola riadne uzatvorená.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Pokial Zmluvou nie je dohodnuté inak, výška kúpnej ceny príslušného produktu je uvedená na Webstránke vždy pri konkrétnom produkte ponúkanom v Obchode. Kúpne ceny sú na Webstránke uvádzané v mene euro a vrátane DPH, pokial nie je uvedené inak.

3.2 Predávajúci však negarantuje casovú platnost kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkolvek casovom úseku. Pre vylúcenie akýchkolvek pochybností, kúpna cena dohodnutá v prípade konkrétnej objednávky sa po uzavretí Zmluvy až do uplynutia splatnosti danej kúpnej ceny už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahrna cenu dopravy a balného, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4 Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradit ktorýmkolvek z nasledovných spôsobov:

3.4.1 bankovým prevodom alebo vkladom na bankový úcet Predávajúceho uvedeným v potvrdení Objednávky podla bodu 1.6 týchto VOP,

3.4.2 platobnou bránou internetového bankovníctva (systém TatraPay prevádzkovaný Tatra bankou, a.s.),

3.4.3 prostredníctvom služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, a.s.) platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club,

3.4.4 v hotovosti pri prevzatí Produktu, a to aj vo forme dobierky.

3.5 Pokial nebude v Zmluve dohodnuté inak, Kupujúci je povinný Kúpnu cenu za príslušný Produkt zaplatit Predávajúcemu nasledovným spôsobom:

3.5.1 v prípade, ak si Kupujúci v rámci Objednávky vyberie iný spôsob platba ako je platba v hotovosti, je Kupujúci povinný uhradit Predávajúcemu Kúpnu cenu najneskôr do desiatich (10) dní odo dna uzavretia Zmluvy,

3.5.2 v prípade, ak si Kupujúci v rámci Objednávky vyberie platbu v hotovosti, je povinný Kúpnu cenu uhradit Predávajúcemu najneskôr do okamihu odovzdania Produktu Kupujúcemu.

3.6 V prípade, ak sa Kúpna cena uhrádza iným spôsobom ako v hotovosti, považuje sa za uhradenú v okamihu jej pripísania na bankový úcet Predávajúceho.

3.7 Kupujúci berie na vedomie, že Kúpnu cenu je povinný zaplatit Predávajúcemu vždy vopred (t.j. pred odovzdaním Produktu Kupujúcemu v prípade platby v hotovosti, resp. pred odoslaním Produktu Kupujúceho v prípade iného spôsobu platby), v opacnom prípade nedôjde k odovzdaniu Produktu Kupujúcemu a Predávajúci bude v prípade omeškania s uhradením Kúpnej ceny oprávnený od Zmluvy odstúpit.

3.8 V prípade omeškania Kupujúceho s uhradením Kúpnej ceny alebo akejkolvek jej casti,

3.8.1 sa termín dodania objednaného Produktu predlžuje o pocet dní omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej casti,

3.8.2 je Kupujúci povinný zaplatit Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, so zaplatením ktorej je v omeškaní za každý den omeškania až do zaplatenia,

3.8.3 je Predávajúci v prípade, ak Kupujúci neuhradí dlžnú sumu ani do desiatich (10) dní odo dna ich splatnosti, oprávnený od Zmluvy odstúpit,

3.8.4 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie náhrady škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho riadne uhradit Kúpnu cenu, pricom škodou sa rozumejú najmä náklady Predávajúceho súvisiace so Zmluvou a jej plnením, náklady na súvisiacu administratívu, ušlý zisk, náklady na vymáhanie splnenia povinnosti Kupujúceho a s tým súvisiacu administratívu a komunikáciu, náklady súvisiace s odstúpením od Zmluvy, náklady na opätovný predaj Produktu a iné; Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že minimálna výška náhrady škody podla tohto bodu predstavuje sumu 20,00 EUR.

IV. Dodanie objednaného Produktu

4.1 Predávajúci je povinný dodat objednaný Produkt Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s danovým dokladom (faktúrou) vztahujúcou sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný Produkt.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu dorucované. Dodacia lehota na objednaný Produkt je sedem (7) pracovných dní odo dna pripísania Kúpnej ceny na bankový úcet Predávajúceho v prípade, ak si Kupujúci v rámci Objednávky zvolil iný spôsob platby ako v hotovosti. V prípade zvoleného spôsobu platby v hotovosti je dodacia lehota na objednaný Produkt sedem (7) pracovných dní odo dna uzavretia Zmluvy. V prípade špeciálnej požiadavky Kupujúceho sa dodacia lehota predlžuje o dalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené e-mailom v potvrdení Objednávky.

4.3 Ak Predávajúci nemôže Kupujúcemu objednaný Produkt dodat v dodacej lehote napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, a to napriek skutocnosti, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovat Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátit zaplatenú Kúpnu cenu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tak okamihom vrátenia zaplatenej Kúpnej ceny alebo okamihom oznámenia o nemožnosti dodat objednaný Produkt Kupujúcemu v prípade, ak Kúpna cena ešte nebola uhradená, zmluvný vztah medzi Predávajúcim a Kupujúcim automaticky bez dalšieho zaniká.

4.4 Miestom dodania objednaného Produktu je adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke.

4.5 Dodanie Produktu Kupujúcemu (alebo osobe písomne splnomocnenej na prevzatie Produktu zo strany Kupujúceho) Predávajúci uskutocní vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných alebo zásielkových spolocností, prípadne prostredníctvom Kuriéra – napríklad spolocnostou Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, ICO: 35 834 498).

4.6 Produkt sa považuje za dodaný Kupujúcemu jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo osobe písomne splnomocnenej Kupujúcim na prevzatie produktu), alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu, v prípade, ak si Kupujúci zvolil dorucenie Produktu prostredníctvom prepravcu.

4.7 Prepravovaný Produkt musí byt vhodne a bezpecne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom / dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súcasne aj skutocnost, že obal nebol porušený a Produkt bol dodaný kompletne v zmysle Objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere Produktu je Kupujúci v prípade viditelného poškodenia Produktu alebo v prípade zistitelných vád, oprávnený Produkt neprevziat. Prevzatím Produktu sa má za to, že tento nemal vady zistitelné pri osobnej prehliadke Produktu ani že nebol viditelne poškodený. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je Kupujúci zároven povinný vyznacit poznámku o poškodení Produktu v prepravnom / dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí, ak ide o vady alebo poškodenia zistitelné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality Produktu nebudú zo strany Predávajúceho akceptované.

4.9 Najneskôr spolu s dodaním Produktu poskytne Predávajúci Kupujúcemu aj potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvanlivom nosici.

V. Prevzatie Produktu Kupujúcim

5.1 Kupujúci je povinný prevziat objednaný Produkt, ktorý mu Predávajúci dorucil na miesto dodania urcené v Objednávke, a to na uvedenom mieste dodania a najneskôr v case urcenom zo strany prepravcu Produktu, ktorý bude realizovat prepravu Produktu alebo najneskôr do uplynutia dohodnutej lehoty na dodanie Produktu v prípade, ak si Kupujúci vybral možnost osobného odberu Produktu.

5.2 Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím Produktu, platí, že

5.2.1 termín dodania objednaného Produktu sa predlžuje o pocet dní omeškania Kupujúceho so splnením povinnosti Produkt prevziat,

5.2.2 Predávajúci uloží neprevzatý Produkt vo svojej prevádzke a dodatocne vyzve Kupujúceho na jeho vyzdvihnutie, resp. prevzatie, a to v sídle Predávajúceho,

5.2.3 okamihom porušenia povinnosti Kupujúceho Produkt prevziat prechádza na Kupujúceho nebezpecenstvo škody na Produkte a od rovnakého okamihu zacína planút aj zárucná doba vztahujúca sa na Produkt,

5.2.4 v prípade, ak Kupujúci Produkt neprevezme ani na základe dodatocnej výzvy, od okamihu uplynutia 30 dní od kedy Predávajúci dodatocne vyzval Kupujúceho na prevzatie objednaného Produktu vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim zmluva o skladovaní podla ustanovení § 527 a nasledujúcich Obchodného zákonníka,

5.2.4.1 v ktorej Predávajúci má postavenie skladovatela a Kupujúci postavenie ukladatela

5.2.4.2 a ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho za odplatu uložit u seba objednaný Produkt a opatrovat ho a záväzok Kupujúceho zaplatit za to Predávajúcemu odplatu (skladné), ktorej výška je urcená v sume 10,00 EUR bez DPH za každý den skladovania, a prevziat objednaný Produkt od Predávajúceho,

5.2.5 Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpit,

5.2.6 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie náhrady škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho riadne prevziat objednaný Produkt, pricom škodou sa rozumejú najmä náklady Predávajúceho súvisiace so Zmluvou a jej plnením, náklady na súvisiacu administratívu, ušlý zisk, náklady na vymáhanie splnenia povinnosti Kupujúceho a s tým súvisiacu administratívu a komunikáciu, náklady súvisiace s odstúpením od Zmluvy, náklady na opätovný predaj Produktu a iné; Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že minimálna výška náhrady škody podla tohto bodu predstavuje sumu rovnajúcu sa výške Kúpnej ceny.

5.3 V prípade, ak Kupujúci objednaný Produkt od Predávajúceho neprevezme ani do šestdesiatich (60) dní od kedy Predávajúci dodatocne vyzval Kupujúceho na prevzatie objednaného Produktu a Predávajúci nevyužije svoje právo od Zmluvy odstúpit, zmluvný vztah založený Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim bez dalšieho zaniká okamihom márneho uplynutia uvedenej šestdesiat dnovej lehoty.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Produktu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením Kúpnej ceny a odovzdaním Produktu Kupujúcemu. Pokial v týchto VOP nie je uvedené inak, nebezpecenstvo poškodenia Produktu a zodpovednost za škodu na Produkte prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia, pricom nezáleží na tom, ci Kupujúci prevezme Produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej osoby.

5.5 Ak Zmluva zanikla z dôvodov na strane Kupujúceho (t.j. napríklad z dôvodu omeškania s uhradením Kúpnej ceny alebo z dôvodu omeškania s prevzatím Produktu) bez toho, aby Predávajúci objednaný Produkt Kupujúcemu dodal, je povinný vrátit Kupujúcemu sumy zaplatené podla danej Zmluvy Kupujúcim znížené o prípadné nároky Predávajúceho podla bodov 3.8.2 a 3.8.4 týchto VOP a podla bodov 5.2.4 a 5.2.6 týchto VOP, a to najneskôr do 30 dní od zániku Zmluvy a odo dna, kedy sa Predávajúcemu podarí Produkt opätovne predat inej osobe.

VI. Prepravné náklady

6.1 Náklady spojené s prepravou Produktu na miesto urcené Kupujúcim nie sú zahrnuté v Kúpnej cene. Tieto náklady budú vycíslené zo strany Predávajúceho a oznámené Kupujúcemu v potvrdení o prijatí (akceptovaní) Objednávky.

6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradit prepravné náklady spolu s Kúpnou cenou, a to spôsobom a v lehotách, ako je povinný uhradit Kúpnu cenu.

VII. Osobitné ustanovenia týkajúce sa spotrebitelov

7.1 V prípade, že Kupujúci je fyzickou osobou, ktorá pri uzavretí Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej cinnosti alebo inej podnikatelskej cinnosti, Kupujúci uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že mu pred uzavretím Zmluvy Predávajúci jasným a zrozumitelným spôsobom poskytol okrem iných informácií uvedených v týchto VOP aj všetky nasledovné informácie.

7.1.1 Informácie o úcastníkoch Zmluvy

7.1.1.1 Zmluva je uzatváraná medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

7.1.1.2 Orgánom dozoru vykonávajúcim dozor nad cinnostou Predávajúceho je najmä Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

7.1.1.3 Predávajúci sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a Predávajúci sa zaväzuje v súvislosti so Zmluvou viest s Kupujúcim akúkolvek komunikáciu taktiež v slovenskom jazyku.

7.1.2 Informácie o produkte dodávanom na základe Zmluvy

7.1.2.1 Produktom, resp. tovarom sa rozumie víno. Hlavnými vlastnostami produktu sú obchodná znacka výrobcu daného vína a rocník daného vína, pricom sú uvedené na Webstránke, a to na príslušnej jej podstránke, na ktorej je Produkt zverejnený alebo budú špecifikované najneskôr pri potvrdení Objednávky zo strany Predávajúceho.

7.1.2.2 Konkrétne podmienky dodania Produktu sú uvedené v týchto VOP a v Zmluve. Jej obsahom sú rovnako dalšie práva a povinnosti jednotlivých úcastníkov Zmluvy.

7.1.3 Právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade Zmluvy uzavretej na dialku (t.j. podla zákona c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

7.1.3.1 S výnimkou prípadov uvedených v bode 7.1.3.2 týchto VOP nižšie má Kupujúci právo odstúpit od Zmluvy uzavretej na dialku, a to v zmysle podmienok uvedených v bode 7.1.3.3 týchto VOP nižšie.

7.1.3.2 Od Zmluvy Kupujúci nebude môct odstúpit v nasledovných prípadoch:

7.1.3.2.1 ak je Produkt urcený osobitne pre jedného Kupujúceho,

7.1.3.2.2 ak ide o predaj Produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

7.1.3.2.3 ak ide o predaj Produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

7.1.3.2.4 ak ide o predaj Produktu, ktorý môže byt vzhladom na svoju povahu po dodaní neoddelitelne zmiešaný s iným tovarom.

7.1.3.3 Podmienky odstúpenia od Zmluvy uzavretej na dialku v prípadoch uvedených v bode 7.1.3.1 týchto VOP vyššie sú nasledovné:

7.1.3.3.1 Kupujúci má právo odstúpit od Zmluvy uzavretej na dialku bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní.

7.1.3.3.2 Lehota na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku uplynie po štrnástich (14) kalendárnych dnoch odo dna prevzatia Tovaru.

7.1.3.3.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku je Kupujúci povinný informovat Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpit od Zmluvy uzavretej na dialku jednoznacným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) s využitím nasledovných kontaktov: Agro Bistava s. r. o., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, tel.: +421 907 831 477, +421 905 475 093, e-mail: info@premier-vin.sk.

7.1.3.3.4 Na úcel odstúpenia od Zmluvy uzavretej na dialku môže Kupujúci použit vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý bol Kupujúcemu odovzdaný alebo zaslaný zo strany Predávajúceho.

7.1.3.3.5 Lehota na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od nej.

7.1.3.3.6 Kupujúci stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak dôjde k akémukolvek mechanickému ci kvalitatívnemu porušeniu Produktu a taktiež v prípade, ak dôjde k akejkolvek zmene pôvodného stavu obalu (flaša a zátka) Produktu.

7.1.3.4 Odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku zo strany Kupujúceho bude mat nasledovné dôsledky:

7.1.3.4.1 Po odstúpení od Zmluvy uzavretej na dialku Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré už uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy uzavretej na dialku, najmä Kúpnu cenu vrátane prípadných nákladov na nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ak také Predávajúci úctoval. To sa nevztahuje na dodatocné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh dorucenia, ako je najlacnejší bežný spôsob dorucenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytocného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dna, ked bude Predávajúcemu dorucené platné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy uzavretej na dialku. Ich úhrada bude uskutocnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak výslovne nebude súhlasit s iným spôsobom platby, a to bez úctovania akýchkolvek dalších poplatkov.

7.1.3.4.2 Platba, ktorou Kupujúci uhradil Kúpnu cenu alebo jej cast bude uhradená až po dorucení Produktu spät na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Produktu spät podla toho, co nastane skôr.

7.1.3.4.3 Produkt, ktorý bude Kupujúcemu na základe Zmluvy dodaný bude Kupujúci povinný zaslat spät na adresu Predávajúceho alebo odovzdat Predávajúcemu osobne najneskôr do štrnástich (14) dní odo dna riadneho uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude Produkt odoslaný spät pred uplynutím štrnástdnovej lehoty. Predávajúci nepreberá vrátený Produkt prostredníctvom dobierkovej služby, Produkt musí byt zo strany Kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spolocnostou a tak, aby nedošlo k poškodeniu Produktu ani jeho obalu.

7.1.3.4.4 Priame náklady na vrátenie Produktu znáša v celom rozsahu Kupujúci.

7.1.3.4.5 V prípade, ak právo na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku Kupujúci nevyužije, bude nou rovnako ako Predávajúci nadalej viazaný a neskôr (po uplynutí lehoty na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na dialku) už nebude mat možnost bez súhlasu Predávajúceho Zmluvu ani žiadnu jej cast vypovedat ani od Zmluvy ani od žiadnej jej casti odstúpit.

7.1.4 Informácie o postupoch uplatnovania a vybavovania reklamácií a stažností

7.1.4.1 Kupujúci má právo dodaný Produkt písomne reklamovat v zmysle ustanovení § 499 až 510 Obcianskeho zákonníka a v zmysle ustanovení § 653 až 655 Obcianskeho zákonníka, a to na adrese sídla Predávajúceho a v súlade s reklamacným poriadkom obsiahnutým v clánku VIII týchto VOP.

7.1.4.2 V prípade, že Kupujúci nebude spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo sa Kupujúci bude domnievat, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátit sa na Predávajúceho so žiadostou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadost podla predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadost neodpovie v lehote do 30 dní odo dna jej odoslania zo strany Kupujúceho, Kupujúci má právo podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia sporu podla ustanovenia § 12 zákona c. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitelských sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo volby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa v danom prípade obráti. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebitelského sporu môže Kupujúci použit platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.1.4.3 V súvislosti s dodaním Produktu má Kupujúci právo podávat stažnosti, a to príslušnému orgánu dozoru uvedenému vyššie. Spôsoby ich vybavenia sú upravené vnútornými predpismi uvedeného orgánu.

7.1.5 Informácie o dlžke trvania Zmluvy a o minimálne dlžke trvania záväzkov Kupujúceho zo Zmluvy

7.1.5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, ktorá zacína plynút dnom jej uzavretia a koncí dnom, kedy dôjde k jej splneniu alebo dnom, kedy dôjde k jej zániku bez toho, aby došlo k splneniu Zmluvy, a to podla toho, co nastane skôr.

7.1.5.2 Zmluva zaniká v prípade, ak je tak uvedené v týchto VOP (napr. v bode 4.3 alebo v bode 5.3 týchto VOP) alebo v prípade, ak dôjde k odstúpeniu niektorej zo zmluvných strán, pricom:

7.1.5.2.1 Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpit len za podmienok uvedených v bode 7.1.3 týchto VOP vyššie,

7.1.5.2.2 Predávajúci má právo od Zmluvy odstúpit v prípade omeškania Kupujúceho s uhradením Kúpnej ceny alebo akejkolvek jej casti a taktiež v prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím Produktu podla podmienok uvedených v týchto VOP.

7.1.5.3 Záväzky Kupujúceho vyplývajúce zo Zmluvy budú trvat minimálne po rovnakú dobu, na ktorú sa Zmluva uzatvára a zaniknú až ich úplným splnením zo strany Kupujúceho alebo až zánikom Zmluvy, pokial zo Zmluvy alebo z právneho poriadku Slovenskej republiky nevyplýva nieco iné.

7.2 V prípade, že Kupujúci nie je osobou uvedenou v bode 7.1 týchto VOP, na ustanovenia tohto clánku VII týchto VOP s výnimkou tohto bodu 7.2 týchto VOP sa nebude prihliadat.

VIII. Reklamacný poriadok

8.1 Kupujúci je povinný skontrolovat Produkt ihned pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ho neprevziat.

8.2 Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamacný postup. Kupujúci je povinný vady Produktu uplatnit u Predávajúceho písomnou formou, pricom je povinný pri reklamácii Produktu presným a urcitým spôsobom uviest, v com spocíva nedostatok (vada) reklamovaného Produktu, inak sa reklamácia považuje za nedorucenú Predávajúcemu z dôvodu na strane Kupujúceho. Zárucná doba na Produkt je 24 mesiacov, prípadne je ohranicená dátumom spotreby príslušného Produktu. Kupujúci je povinný dorucit reklamovaný Produkt Predávajúcemu cistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, a preukázat sa dokladom o kúpe.

8.3 Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením Produktu, nesprávnym zaobchádzaním s Produktom, nesprávnym skladovaním Produktu alebo iným porušením zárucných podmienok uvedených v bode 1.8 týchto VOP. Zo záruky sú tiež vynaté vady spôsobené živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi.

8.4 Kvalitatívne poškodenie vína je možné reklamovat maximálne do 48 hodín od jeho otvorenia. Záruka na Produkt sa však vztahuje iba v prípade dodržania správnych podmienok skladovania uvedených v bode 1.8 týchto VOP.

8.5 Kupujúci má právo uplatnit si u Predávajúceho vady Produktu len na Produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil jeho výrobca, dodávatel alebo Predávajúci, vztahuje sa nan záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

8.6 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zárucná doba zacína plynút odo dna prevzatia Produktu zo strany Kupujúceho, pokial v týchto VOP nie je uvedené inak. V prípade, ak Kupujúci je podnikatelským subjektom, na zodpovednost za vady Produktu a na podmienky poskytnutia záruky sa vztahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.7 V prípade oprávnenej reklamácie vady Produktu, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistitelná pri bežnej kontrole pri prevzatí Produktu, má Kupujúci nárok na primeranú zlavu z Kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie Kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebitelnou, má Kupujúci nárok odstúpit od Zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byt Produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný Produkt, ktorý Kupujúcu reklamuje, musí byt kompletný.

8.8 Kupujúci je oprávnený uplatnit reklamáciu na Produkt v zárucnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade Produktu dozvedel.

8.9 V prípade, ak Predávajúci vyhodnotí Kupujúcim riadne uplatnenú reklamáciu ako neopodstatnenú, upovedomí o tom Kupujúceho e-mailom alebo iným vhodným spôsobom spolu so strucným zdôvodnením svojho stanoviska.

8.10 V prípade, ak Predávajúci vyhodnotí Kupujúcim uplatnenú reklamáciu ako opodstatnenú, upovedomí o tom Kupujúceho e-mailom alebo iným vhodným spôsobom a zároven urcí spôsob a lehotu vybavenia uplatnenej reklamácie; vybavenie reklamácie však nesmie trvat dlhšie ako 30 dní odo dna jej riadneho uplatnenia.

8.11 Predávajúci bude viest evidenciu uplatnených reklamácií. Evidencia uplatnených reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové císlo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.12 Postupy upravené v tomto clánku sa primerane vztahujú aj na podanie stažnosti alebo podnetu zo strany Kupujúceho.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1 Predávajúci pri dodávaní Produktu spracúva osobné údaje fyzických osôb za úcelom uzavretia a plnenia Zmluvy v rozsahu na to nevyhnutne potrebnom, a to v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov, ktorých znenie je uverejnené na Webstránke, a to konkrétne na nasledovnej stránke: https://premier-vin.com/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

X. Záverecné ustanovenia

10.1 Práva a povinnosti každej zo zmluvných strán založené Zmluvou prechádzajú na jej univerzálnych právnych nástupcov.

10.2 Všetky prípadné spory, ktoré zo Zmluvy alebo v súvislosti s nou medzi zmluvnými stranami vzniknú, budú prejednávat a o nich rozhodnú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

10.3 V prípade, že niektoré ustanovenie VOP je neplatné, neúcinné alebo nevykonatelné alebo sa takým stane neskôr, nebude to mat vplyv na platnost, úcinnost ani vykonatelnost ostatných ustanovení.

10.4 Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom zmenit VOP; každá zmena je úcinná odo dna urceného Predávajúcim, najskôr je však úcinná od okamihu zverejnenia takej zmeny na Webstránke. Na každú Zmluvu uzavretú pred zmenou VOP sa však bude vztahovat vždy znenie VOP úcinné v case uzavretia danej Zmluvy.

10.5 Kupujúci súhlasí s pridaním jeho e-mailovej adresy, ktorú oznámi Predávajúcemu, do zoznamu odberatelov informacných a marketingových e-mailov Predávajúceho. Z tohoto zoznamu sa môže Kupujúci kedykolvek odhlásit.

10.6 Tieto VOP nadobúdajú platnost a úcinnost dna 30.06.2018 o 00:00 hod. boli schválené príslušným orgánom spolocnosti Agro Bistava s. r. o.